Exposition « Hanoi don't change » 

Triển lãm: « Hà Nội không đổi thay »

du 10 au 31 janvier 2020

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace

2019_01_carton_invit